Historie door Frans Snijders

Historische gegevens Hogegilderaad der Kempen (HGK) /
Kon. St. Ambrosiusgilde Meer
(door Frans Snijders)

Hoe kan men toetreden tot de Hoge Gilderaad der Kempen?
Alleen oude gilden die hun ontstaan, daterend van voor de Franse Revolutie, kunnen bewijzen kunnen toetreden tot de Hoge Gilderaad der Kempen.
Vele schuttersgilden zijn in de loop van de eeuwen verdwenen, vooral tijdens die Franse Omwenteling.
De gilden moeten steeds hun lidmaatschap aanvragen bij de Hoge Gilderaad der Kempen.
Deze onderzoekt de oudheid van de gilde en geeft advies.
De Raad der Hoofdmannen moeten over de al of niet aanvaarding beslissen in de Algemene Voorjaars-of Najaarsvergadering.
Elke aangesloten gilde is autonoom met eigen reglementen, maar deze mogen niet strijdig zijn met het statuut van de Hoge Gilderaad der Kempen.
Bij aansluiting ontvangt de gilde een modelkaart voor de dagelijkse werking.
Meer Sint-Ambrosius sloot bij de HGK aan in 1979.
Het gebruik van een vuurwapen stelde de gilden dikwijls voor problemen.
In 1968 kwam er een nieuwe wet op de vuurwapens.
Vanaf 1979 werd besloten op de feesten van de Hoge Gilderaad te schieten met de luchtbuks.
Op die manier mocht elke schutter zijn eigen wapen gebruiken.

Gildezusters
Tijdens de voorjaarsvergadering van 18 februari 1996 werd door de hoofdmannen een besluit goedgekeurd waarbij de gildenzusters als volwaardig lid werden aanvaard.
Het gevolg hiervan was dat de gildezusters: – De gilde eed konden afleggen
– Een gilde-pas ontvingen
– Zij mochten mee schieten in de wedstrijden van de Hoge Gilderaad
– In hun gilde een functie mochten waarnemen behalve deze van hoofdman, koning en deken.
In de najaarsvergadering van 2010 werden alle functies beschikbaar voor de gildezusters.
De gilden worden hiertoe niet verplicht, zij zijn zelf hiervoor verantwoordelijk.

Opperhoofdmannen
Tijdens de voorjaarsvergadering van 2008 dient E. Van Autenboer zijn ontslag in als Opperhoofdman van de Hoge Gilderaad der Kempen.
Op 11 maart 2008 is E. Van Autenboer ° 15 mei 1920 overleden.
Adjunct-Opperhoofdman Theo Aerts wordt tijdens de algemene voorjaarsvergadering van 2008 verkozen tot zijn opvolger.
Tijdens de voorjaarsvergadering van 2011 wordt Theo voor de volgende vijf jaar bevestigd in deze functie.

Eretekens
De eretekens die een gildebroeder of gildezuster kan ontvangen namens de Hoge Gilderaad bestaan uit:
– Een zilveren onderscheiding
– Een gouden onderscheiding
– Een gouden plus onderscheiding
Deze volgorde moet steeds gerespecteerd worden.
Wanneer een gildebroeder of gildezuster een ereteken vroegtijdig heeft bekomen voor zijn of haar inzet voor het gildeleven kan bedoelde persoon, na 35, 50 of 60 jaar een diploma ontvangen.
De aanvraag voor een ereteken of diploma dient steeds door de gilde zelf te gebeuren.

Hoofdmannen Sint Ambrosiusgilde Meer:
– 1826-1877 Jacobus Pemen
– 1877-1904 Jacob van Oeckel
– 1904-1938 Louis van den Heuvel
– 1945-1966 Frans Snoeys
– 1966-1984 Jos Verschueren
– 1984-2022 Jan Jansen ( 12 mei 1984 )
– 2022-….. Hans de Kock
Op zaterdag 27 oktober 2022 legde Hans de Kock de eed af als hoofdman van de Sint-Ambrosiusgilde te Meer.

Persartikelen, bron: archief Frans Snijders
Teerfeest van de buks te Meer mei 1930 .
Dat er verleden Maandag wat op handen was kon men s’morgens reeds vroeg hooren! De menschen werden al uit hunnen slaap geschrikt door achtereenvolgende knallen! Ja, ja t’is waar ook “de bus teert vandaag “werd er gezegd. Maar toch was er wat bizonders op handen, dat kon men wel hooren. t’Gold immers het vieren van hunnen hoofdman.Louis Van Den Heuvel, 25 jaar deze eeretitel waarnemende. Tromgeroffel en vreugdeschoten losten elkander af om heinde en verre deze heuglijke gebeurtenis kond te doen.

Persartikelen bron: archief Frans Snijders
Sint-Ambrosiusgilde Meir, Groote prijsschieting met geweer ter gelegenheid van hare Koninklijke benoeming. Schieting op Zondag 31 mei en Maandag 1 juni 1936 van 2tot 6 uur in de namiddag. Alle liefhebbers kunnen er aan deelnemen.